Reklamační řád

Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad služeb
zakoupených prostřednictvím on-line portálu IPPA od naší společnosti

IF CAFE s.r.o.

se sídlem Jungmannova 30/21, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČi 03236021
DIČi CZ03236021

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229056
adresa pro doručováníi Jungmannova 30/21, Nové Město, 110 00 Praha 1

telefonní číslo: +420 737 532 503
kontaktní e-maili info@ifcafe-ippa.cz

1. Vady našich služeb

Jako poskytovatel kurzů odpovídáme za to, že naše služby nemají vady a jsou poskytnuty ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

 • obsah kurzů odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
 • kurzy zahrnují součást uvedené na webovém rozhraní (zejména informační materiály apod.);
 • kurzy jsou poskytnuty v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
 • kurzy trvají po uvedenou dobu.

2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Kurzy je možné reklamovat v průběhu jejich konání nebo bezodkladně po jejich skončení. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od konání kurzů.

3. Práva z vadného plnění

V případě vadného poskytnut služeb máte zejménai

 • právo na bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu kurzů);
 • právo na přiměřenou slevu z ceny;
 • právo na odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokudi

 • jste o vadě před poskytnutm služby věděli; nebo
 • jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek, našich pokynů, pokynů lektora kurzů nebo právních předpisů.

4. Postup při reklamaci

 • Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe ještě v průběhu kurzů.
 • Reklamaci uplatněte e-mailem, písemně či osobně na adrese našeho sídla nebo provozovny bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe spolu s uvedením, v čem vadu služby spatřujete. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.
 • Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnost za vady poskytnuté služby.
 • Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatnou nápravu služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.
 • O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 • Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak (plat pouze, jste-li spotřebitelem). O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.
 • V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynut lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 19.11. 2018.